Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

A tanítás és tanulás sikerességének támogatása (BaCuLit)

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A tanítás és tanulás sikerességének támogatása a tantárgyi szövegek feldolgozásán keresztül (BaCuLit)

Engedélyszám:  A/8081/2015
Nyilvántartási szám: 23/218/2015
60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program 

A továbbképzési program megnevezése:

A tanítás és tanulás sikerességének támogatása a tantárgyi szövegek feldolgozásán keresztül (BaCuLit)

A képzés rövid leírása

A képzés a szövegértési kompetencia hatékony fejlesztését segítő tanítási és tanulási stratégiák elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazását kínálja, amelyek birtokában a résztvevők képessé válnak az általános iskola felső tagozatán és középiskolában eredményes és hatékony pedagógiai munkára. A képzés hiánypótló, mert gyakorlatorientált, lehetőséget nyújt a résztvevőknek az elméleti ismeretek gyakorlati kipróbálására, alkalmazására. A képzés során a résztvevők énképe változik, nemcsak szaktanárként, hanem szaktárgyi olvasástanárként tekintenek magukra, pedagógiai feladatukra.  Így képessé válnak arra, hogy az olvasást és szaktárgyukat együtt tanító pedagógusok legyenek. A képzés résztvevői jártasságot szereznek abban, hogyan tudatosítsák az olvasás és írás alkalmazását diákjaikban a tantárgyi tartalom tanulásához, akik így sikeresebb tanulókká válnak. Képessé válnak sikerélményhez juttatni a  diákot, akinek az önmagáról mint olvasóról és tanulóról alkotott énképe javul.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat taneszközöket és elsajátítsák azokat az új módszertani eljárásokat, amelyek hatékonyan, pozitív irányban befolyásolják az olvasás mint össztantárgyi feladat tanítását felső tagozaton és középiskolában, és hozzájárulnak ezen korosztály szövegértési kompetenciáinak fejlesztéséhez. A cél az, hogy a tanárok képessé váljanak mindennapi osztálytermi gyakorlatuk megváltoztatására, és készségeket valamint jártasságot szerezzenek a tantárgy-specifikus olvasás tanításának területén.

A továbbképzési program egészére jellemző az interaktív és a nem formális tanulási módszerek alkalmazása, amely ösztönzi és elvárja a résztvevők folyamatos önreflexióját és önértékelését.

A továbbképzés tartalma, témakörei:

I. A BACULIT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA. Miért van fontos szerepe az olvasásnak minden tantárgyi területen? A BaCuLit tanmenet tartalmának és szerkezetének bemutatása. A BaCuLit óratervezési keret. Egy BaCuLit mintaóra feldolgozása. A BaCuLit kulcsfogalmak részletes bemutatása. Interakció (a kognitív tanulóidő megközelítés). Elmélyülés/elkötelezettség (nemi különbségek) II. A SZÖVEGEK VÁLTOZATOSSÁGA. Miért és hogyan kapcsoljuk a diákok szövegvilágát a különböző szövegekhez? Szövegfajták, szövegtípusok. Egy szöveg szerkezetének rekonstrukciója; az információ rendeződésének grafikus ábrázolása egy szövegben. Autentikus szövegek a tantárgyi órákon. Tanulhatósági ellenőrzőlista készítése saját tankönyvhöz.

III. A SZÓKINCS FEJLŐDÉSE. A SZAKSZÓKINCS TANÍTÁSA. . A tanításra érdemes szavak kiválasztása. Szakszókincs falak. Tanulóbarát definíciók megalkotása. Szótérképek létrehozása.  Szavak kombinálása.

IV. KOGNITÍV ÉS METAKOGNITÍV OLVASÁSI STRATÉGIÁK TANÍTÁSA. Hangosan gondolkodás. A reciprok tanítás. A reciprok tanítás modellezése szerepkártyákkal. A reciprok tanítás gyakorlása (választott tantárgyi szövegeken).

V. FORMATÍV ÉRTÉKELÉS. A formatív értékelés fogalma, tárgya, szerepe és célja a tanítás-tanulás értékelésében. A CARI (Tantárgyi Olvasás Leltár) bemutatása. CARI-példák elemzése.  Saját CARI létrehozása.

VI. EGYÉNI BACULIT ÓRATERVEK. Az óratervek készítésének elvei, szempontsora. Az óratervek bemutatása poszter prezentáció keretében. Visszajelzés, értékelés. 

A továbbképzési tanfolyam záró feladata:

- A továbbképzési folyamat zárásaként a résztvevők feladata a BaCuLit tanmenetet követő, a képzésben előírt formai követelményeknek megfelelő szaktárgyi óra tervezetének elkészítése és bemutatása a képzés zárását követő 10 munkanapon belül. Az értékelési szempont az óratervezet esetében a logikus tagolás, felépítés valamint a megfelelés az elméletben tanultaknak.

A képzés költségtérítése: 65 000-75 000 Ft (létszámtól függően).

Partnereink