Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

DRÁMAPEDAGÓGIA TERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

4 féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítõ, szakvizsgával záruló szakirányú továbbképzés

Kreditérték: 120 kredit

Munkarend: Levelezõ 

Fin. forma: Önköltséges
Költségtérítés (félév): 110.000 Ft 
Képzési idõ (félév): 4 félév
Irányszám: 15 < 25 
Képzés gyakorisága: (kb. 6-7 alkalom félévente) 
Képzés helye: Kecskemét 
Képzési terület: pedagógusképzés képzési terület


Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen alapképzésben szerzett oklevél., legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat
Szakirányú továbbképzésben megszerezhetõ szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia szakterületen
A képzés célja:

A hallgatók alapképzésben szerzett ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, közigazgatás, a pszichológia és a drámapedagógia új eredményeivel.

A drámapedagógia mûvészetpedagógia: a színházmûvészet eszköztárát használja nevelési célokra, az emberek közötti kapcsolatok feltárására és a világ megismerésére. Nevelésfilozófiai alapelve, hogy a minden emberben meglévõ mûvészi érzék és kifejezõkészség fejleszthetõ, a fejlesztés módszere a cselekvõ, játékos tanulás. A képzés célja, hogy a hallgatók személyes élményeken keresztül ismerjék meg, és sajátítsák el a drámapedagógia alapvetõ gyakorlatait és a színházmûvészet kifejezõeszközeit, majd a megszerzett tapasztalatokból kiindulva, elemzéssel és egyéni kutatómunkával keressenek választ a drámapedagógia elméleti kérdéseire. A képzés feladatának tekinti, hogy a hallgatók színházértõ nézõkké váljanak, és hogy pedagógiai munkájukban képesek legyenek a megismert módszereket szakszerûen alkalmazni.

Minden drámafoglalkozás hármas pedagógiai célt szolgál:

1. Személyiségfejlesztés, szociális készségek fejlesztése

A képzés egyik célja, hogy a dramatikus játékok segítségével fejlõdjön a résztvevõk megfigyelõ- és koncentrációs készsége, képzelõereje, memóriája, önismerete, emberismerete, kommunikációs- és kifejezõkészsége, kreativitása. Az alapvetõ személyiségépítõ készségfejlesztés mellett cél az is, hogy a csoportos, kiscsoportos vagy páros feladatok végrehajtása során javuljon az együttmûködési készség, egyre könnyebbé váljék a másik véleményének, javaslatainak figyelmes meghallgatása, elfogadása és a saját ötletek, gondolatok elfogadtatása a társakkal. A résztvevõk számára a játékos forma lehetõvé teszi, hogy konstruktívan és alkotó módon, biztonságos körülmények között dolgozzanak egy közösség tagjaként.

2. A drámai forma és a színház kifejezõeszközeinek megismerése és használata

A képzés másik célja a drámai forma megismerése és használata, a dramatikus gondolkodás kialakítása, a drámaszerkesztés elsajátítása, és a mûvészi kifejezõkészség fejlesztése.

3. Felkészítés a drámajáték pedagógiai alkalmazására

A drámapedagógia hatékony nevelési eszköz felkészült, szakképzett pedagógusok kezében.

A drámapedagógiát csak olyan pedagógusok lesznek képesek nevelõmunkájukban szakszerûen használni, akik a képzésük során megszerzett személyes tapasztalataikat, dramaturgiai és színházi ismereteiket kiegészítik módszertani és elméleti felkészültséggel is. A képzés célja személyes élmények nyújtása, a tapasztalatok közös elemzése és az elméleti összefüggések feltárása, valamint az egyéni kutatómunka bátorítása, azzal a szánd5ékkal, hogy a hallgatók kedvet kapjanak a drámapedagógia és a színházmûvészet alapos megismeréséhez és pedagógiai alkalmazásához.

A záróvizsgára bocsátás feltétele:
- a tanulmányi követelmények teljesítése,
- a szakdolgozat leadása.

A záróvizsga részei:
- szakdolgozat megvédése
- komplex szóbeli vizsga

A képzés kreditértéke: 120 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A képzés hálóterve:

A képzési és kimeneti követelmény INNEN tölthető le. Képzési napok: a konzultációk szombati napon történnek, a gyakorlati képzés hétköznap.

Partnereink