Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

MAGYAR GYERMEKKULTÚRA MÓDSZERTANI KÖZPONT

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

I. A MAGYAR GYERMEKKULTÚRA MÓDSZERTANI KÖZPONT  RÖVID BEMUTATÁSA

Felelősséget érezve gyermekeink jövőjéért, átfogó célunk a magas színvonalú gyermekbarát társadalmi és kulturális környezet kialakításának elősegítése a valódi értékeket hordozó kulturális produktumok gyűjtésével, megőrzésével, létrehozásával. Céljaink megvalósítását egy Gyermekkultúra Központ létrehozásával látjuk biztosítottnak. Székhelyeként Kecskemétet tartjuk a legmegfelelőbbnek – a magyar gyermekművelődésben eddig is betöltött kiemelkedő szerepére és intézményi hátterére alapozva.

II. MAGYAR GYERMEKKULTÚRA MÓDSZERTANI KÖZPONT CÉLJAI

Hosszú távon /3-4 éves távlatban/:

 1. Segíteni a kecskeméti székhelyű, Magyar Gyermekkultúra Központ létrehozását.
 2. Figyelemmel kísérni a magyarországi gyermekművelődés történéseit. Segíteni a már működő – a gyermekkultúra ápolására létrejött – alapítványok, szervezetek, valamint a főiskolai karok közti széleskörű együttműködést.
 3. Összegyűjteni a hazai gyermekkultúra jó gyakorlatait, azokat feldolgozva és rendszerezve szélesebb körben terjeszteni.

 Az alapítók remélik, hogy a fenti célok csatlakozásra serkentik a gyermekkultúra színvonalának emeléséért felelősséget érző – és ezért anyagi és bármely más nemű felajánlást tevő –, a Magyar Kultúrát legmagasabb szinten képviselő művészeket, szakembereket, magánszemélyeket, oktatási és művelődési intézményeket, gazdálkodó szerveket.

E cél érdekében – már rövidtávon is –, a Műhely – az anyagi feltételek megteremtésével – a következő tevékenységeket tervezi:

 1. A gyermekművelődést közvetlenül szolgáló programok, rendezvények, szakmai konferenciák szervezése és azokon való részvétel.
 2. Kecskemét és környéke kulturális háttérintézményeivel kívánjuk megteremteni azokat a kulturális, oktatási, nevelési szabadidős működési formákat, amelyek a kisgyermekkortól a felnőtté válásig biztosítják a felnövekvő nemzedék művészeti, kulturális nevelésének lehetőségeit, s amelyek alapját fogják képezni a Magyar Gyermekkultúra Központ későbbi alaptevékenységeinek. Játszóház létrehozása, múzeumpedagógiai programok kidolgozása és működtetése, képző – és kézműves tevékenységek szervezése, hagyományőrző táborok szervezése, báb és drámajáték foglalkozások, színházi nevelésre építő programok szervezése, gyermekirodalmi kitekintés stb. szintén a Műhely tervei közé tartoznak.
 3. Az egyes tevékenységek megvalósításába KF TFK-s hallgatókat vonunk be annak érdekében, hogy az elméleti képzés mellett a gyakorlatban is elsajátítsák a gyermekkultúra ápolásának jó gyakorlatait, módszertani fogásait. Az egyes programok kidolgozásában, levezetésében, a tehetséggondozásban is számítunk hallgatóink aktív munkájára. A hallgatói teljesítménybe hozzáadott értékként beszámítjuk ezeket a tevékenységeket: kreditek biztosításával, szakdolgozati témaként, szakmai gyakorlatként fogadjuk el ezeket.
 4. Tervezzük elektronikus felület kialakítását a gyermekkultúra eseményeinek gyűjtésére, a rendezvények nyilvánosságának a biztosítására és a jó gyakorlatok terjesztésére.
 5. A hazai gyermekkultúrával kapcsolatos szakmai anyagok, adatok, információk, tapasztalatok folyamatos gyűjtését, tematizálását- és rendszerezését, digitalizálását és terjesztését szintén feladatunknak tekintjük.
 6. Terveink közt szerepel felnőttképzési, továbbképzési anyagok kidolgozása, akkreditáltatása és indítása, annak érdekében, hogy a jó gyakorlatokat és módszertani fogásokat szélesebb szakmai körökben is tovább tudjuk adni.
 7. Szeretnénk feltárni a nemzeti és a cigány kisebbség kultúrájában – a gyermekek által is megjeleníthető –, olyan értékeket, amelyek segítik e társadalmi csoportok integrációját.
 8. Fontos célunk a művészetpedagógiai alkotó módszerek kutatása és az azt segítő tevékenységek népszerűsítése.

Tervezett kiadvány bemutatása:

Éves kiadványban szeretnénk bemutatni a műhelyben folyó, kutató munkák – és alkotótevékenységek – eredményeit.

Tervezett rendszeres rendezvény rövid bemutatása:

 A műhely évente rendez a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán – az aktuális évben meghirdetett –, Meseíró pályázatok első három helyezettjével Alkotóestet, továbbgondolva az egyes mesék gyermek- és bábszínházi, színház – pedagógiai, illusztrációs lehetőségeit.


III. A MŰHELY TAGJAI

Dr. Galuska Lászlófőiskolai docens

Dr. Galuska László1997-ben vette át magyar nyelv- és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanári oklevelét a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Ugyanekkor a Magyar Drámapedagógiai Társaságtól drámajáték-vezetői minősítést is kapott. 1998 óta tanít a Tanítóképző Főiskolán, majd ennek jogutód intézményében, a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán. 2012-ben szerzett PhD fokozatot a Pécsi Tudományegyetemen.
A Karon irodalom- és nyelvtudománnyal, valamint egyéb, kultúrtörténettel kapcsolatos kurzusokat vezet, többek között a gyermek- és ifjúsági irodalom témakörében. Kutatási területein belül jelentős figyelmet fordít a drámával kapcsolatos kérdéskörök vizsgálatára, oktatott tárgyai között dráma- és színháztörténeti, dráma- és dramaturgiaelméleti stúdiumok is szerepelnek. Az oktatói munka mellett mese- és drámaíró tevékenységet is folytat, és részt vesz a KF Szakkollégiumának tehetséggondozásában.

 

Fehér Évatanársegéd


Fehér ÉvaÓvodapedagógusi és tanítói diplomáit a Kecskeméti Főiskola jogelőd intézményében 2001-ben, Színháztörténész bölcsész tanári oklevelét 2006-ban a Pannon Egyetemen szerezte meg. Tanítóként és művészetpedagógusként Kecskeméten dolgozott, 2007 óta a Tanítóképző Kar főállású oktatója.
Kötelező és szabadon választott tantárgyai között óvodapedagógus és tanító szakokon az anyanyelvtanítás módszertana és tantárgypedagógiái valamint a magyar gyakorlati képzés irányítása tartozik. Módszertani tárgyain túl beszédfejlesztő munka, valamint a színházi nevelés képzések szakmai vezetése tartozik. Kutatási területei, programszervezői feladatai oktatói tevékenységi köreihez kapcsolódnak. A hallgatói versenyfelkészítésben és tehetségkutatásban folyamatos gondozó munkát végez.


Kovács Hajnalkamestertanár

Kovács HajnalkaA Magyar Képzőművészeti Egyetemen végeztem 1997-ben, képgrafika és tanár szakon, miután 1992-ben tanítói diplomát szereztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. 1997-től vagyok főiskolai oktató Kecskeméten, jelenleg a Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti és Testnevelési Intézetének Vizuális Nevelés Szakcsoportjában elsősorban óvodapedagógusokat tanítok, ezenkívül tanító szakon is tartok alapozó és szabadon választható báb kurzusokat. Munkám három fő területe: alkotóműhely jellegű szemináriumok és programok; módszertani képzés; óvodai gyakorlat vezetése. Kutatási területem a múzeumpedagógia, melyben a művészeti és a pedagógiai indíttatás jól ötvözhető. Kiemelten foglalkozom a bábjátékkal, tagja vagyok a Báron Bábos Műhelynek, rendszeresen részt veszek bábos találkozók, szakmai programok szervezésében


Ragó Lórántfőiskolai adjunktus

Ragó LórántGrafikus művészi, illetve rajz és művészettörténeti tanári diplomáimat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem meg 1997-ben. A továbbiakban középiskolai tanárként dolgoztam majd 2002-től a Kecskeméti Főiskola Tanító és Óvóképzőjének karán a vizuális neveléssel kapcsolatos területeken oktatok. Szakterületem a grafika, a fotó illetve az alapvető vizuális gyakorlatokkal összefüggő kurzusok oktatása. 
A tehetséggondozást elsősorban a szakdolgozati és műveltségterületi tevékenységemben segítem. Kutatási területem a gyermekrajzok esztétikája és a gyermekrajzok kapcsolata a modern illetve a kortárs képzőművészettel.


 Koczkáné Sárközi Ilona, tanár


Koczkáné Sárközi Ilona2013-ban a Szegedi Tudományegyetem mesterképzését végeztem vizuális-és környezetkultúra szakon, miután 1986-ban rajztanári, 1984-ben óvodapedagógusi diplomát szereztem.1992-től dolgozom a Petőfi Sándor Gyakorló Iskolában, 1998 óta, mint szakvezető. A Kecskeméti Főiskola Tanító és Óvóképzőjének vizuális műveltségterületes hallgatóit vezetem be az ötödik hatodik osztályosok oktatásának, nevelésének módszereibe, emellett, technika, hon-és népismeret, mozgókép-és médiaismeret tantárgyat tanítok. A pedagógiai bábjátszás eszközeit alkalmazom a művészetoktatásban, általános iskolai bábcsoportot vezetek.Szabó Pál
, főiskolai docens

Szabó PálJGYTF 1982, Magyar Képzőművészeti Főiskola (Egyetem 1988.) művészi rajz-művészettörténet-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, festőművész. A KF Tanítóképző Főiskolai Karán 1991. óta oktat. 2000-2006 között tanszékvezető, mb. intézetigazgató, a vizuális nevelési tantárgyi program kidolgozását irányítja. A tantárgyelemek mindegyikét oktatja. A Magyar Gyermekkultúra Központ koncepció egyik felvetője és kidolgozója. Kutatási területei a műhelyen belül: a gyermeki alkotótevékenység, annak – főként   alkotáslélektani aspektusai, vizuális játékok, vizuális folyamatjátékok, vizuális projektek személyiségfejlesztő hatása, módszertana.

 
 

 Szakálasné Elekes Sáratanár

Szakálasné Elekes Sára1985-óta vagyok pedagógus. Óvónői és tanítói végzettségem van. A Kecskeméti Főiskola gyakorló óvodájában dolgozom 1995-óta, mint gyakorlatvezető óvónő. A főiskola bábos műhelyének tagja vagyok. Fontosnak tartom a gyerekek érzelmi kötődésének kialakítását a különböző művészeti ágakkal. Intézményünkben rendszeresen szervezünk óvodásainknak tevékenységeket, programokat előadó művészet, zeneművészet, bábművészet, képzőművészet és népművészet területén. Nevelő munkám mellett feladatom a korai idegen nyelvhez szoktatás, az angol nyelv megismertetése. Comenius programban helyi képviselőként lehetőségem nyílik, a magyar gyermekkultúra közvetítésérére nemzetközi iskola együttműködés keretében.Külsős tagok:

 

Partnereink