Neumann János Egyetem - Pedagógusképző Kar

Facebook

Neptun

Gyengénlátó Változat

Alkalmassági követelmények a Pedagógusképző Karon

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail


PÓTFELVÉTELI ALKALMASSÁGI NYILATKOZAT!

2020.07.23.

 


 

ELŐZETES ALKALMASSÁGI VIZSGA

TANÍTÓ, ÓVODAPEDAGÓGUS, VALAMINT CSECSEMŐ-ÉS KISGYERMEK NEVELŐ SZAKOKRA

 

Ideje: 2020. január 30. csütörtök

Jelentkezési határidő: 2020. január 20. hétfő 23:59


Jelentkezés módja: online

 Általános tudnivalók

 

Az intézményünkbe előzetes alkalmassági vizsgára behívottak e-mail-t kapnak a jelentkezés során megadott e-mail címükre. Az e-mailek kiküldésére várhatóan 2020. január 24-én kerül sor.

Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4000 Ft, átutalásának módjáról a behívó e-mailben tájékoztatjuk az alkalmassági vizsgázókat.

Kérjük a jelentkezőket, a szaknak megfelelő nyilatkozatot aláírva hozzák az előzetes alkalmassági vizsgára!

 
csecsemő és kisgyermeknevelő szak esetén nyilatkozat: letölthető

Az egészségügyi alkalmasság igazolása: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását,

 

tanító és óvodapedagógus szak esetén a nyilatkozat: letölthető

A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok.

 


VIZSGAKÖVETELMÉNYEK SZAKONKÉNT

 

Tanító valamint óvodapedagógus szakokon: ének- beszéd- testi alkalmassági vizsga.

Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon: beszéd alkalmassági vizsga.

Közösségszervező szakon nincs alkalmassági vizsga.

 

AZ NJE PEDAGÓGUSKÉPZŐ KARON ALKALMAZOTT

MUNKAKÖRI ÉS SZAKMAI MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT ELJÁRÁSRENDJE

 

Az alkalmassági vizsga a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a tanító, óvodapedagógus képzés esetében

Ezeken a szakokon a NJE Pedagógusképző Karon kétféle alkalmassági vizsga van:

 1. típus: a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra jelentkezők számára,
 2. típus: a tanító, óvodapedagógus szakokra jelentkezők számára,

Fontos tudni azt, hogy az azonos típusú alkalmassági vizsgát csak egyszer kell letenni, azt minden intézményben, ahol az szükséges, elfogadják. A behívó intézmény mindig az lesz, amelyik a jelentkezéskor megjelölt elbírálási sorrendben – az adott szakokat vizsgálva – a legkisebb jelentkezési sorrenddel szerepel. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a jelentkezéskor csecsemő- és kisgyermeknevelő és tanító szakra/szakokra is jelentkezik, akkor behívót kap az 1. típusú és a 2. típusú alkalmassági vizsgára is, mindkét esetben a jelentkezéskor megjelölt legkisebb sorszámú helyre.

Aki felsőfokú végzettséggel jelentkezik ezekre a szakokra, és a korábbi tanulmányai során részt vett azonos típusú alkalmassági vizsgán, kérelmére mentesülhet az alkalmassági vizsga követelménye alól.

 

1.  típusú alkalmassági vizsga a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezők számára

Felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a motivációs beszélgetés keretében megállapított beszédalkalmasság. A motivációs beszélgetés kitér a pályaorientáció néhány kérdésére, mint pl. a szakválasztás oka, elképzelések a szakmáról, elhivatottság kérdése. Célja a jelentkező beszédalkalmasságának megítélése. Kizáró okként szerepelhet, ha a jelentkező beszédhibás, vagy beszéde nem alkalmas arra, hogy megfelelő beszédmintát nyújtson a kisgyermekeknek.

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „alkalmas" vagy „nem alkalmas" minősítést kaphat.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása:

A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

Külön kérelemre mentesül az alkalmassági vizsgálat alól az a jelentkező,

 • aki igazoltan bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik,
 • aki a jelentkezés évében az adott szakterület intézménycsoportjának bármelyikében azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett és ezt igazolja.

2. típusú  alkalmassági vizsga a tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezők számára

A tanító és az óvodapedagógus alapképzési szakokra jelentkezőknek ének-zenei, fizikai és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Aki több intézménybe jelentkezik, annak a behívó intézményben kell a vizsgát letennie, mert az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. Korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem fogadható el.

 • Kérelmére mentesül az alkalmassági vizsga alól az a jelentkező, aki az adott évben azonos típusú sikeres előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási intézményben és ezt igazolja a behívó intézménynél.
 • Az óvodapedagógus szakon részt kell vennie a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a beiratkozáskor kell bemutatni).

 

Az alkalmassági vizsga három részből áll.

1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

 • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
 • szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
 • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

2. A beszédalkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

 • 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
 • Rövid szöveg leírása tollbamondás alapján.
 • A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
 • Az elbírálás szempontjai:
 • Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
 • A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, pattogás).
 • A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
 • A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
 • A tollbamondás alapján a helyesírási felkészültség megfelelő szintje.

Kizáró okok:

 • hangképzési rendellenességek,
 • ritmuszavarok,
 • a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.

3. A fizikai alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.

A fizikai alkalmassági vizsga keretén belül vizsgálják a jelentkező egészségügyi alkalmasságát is. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar, egyéb részképesség zavar kizárja az alkalmas minősítést.

Követelmények:

 • közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
 • oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
 • egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
 • néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra, guggolásba,
 • célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
 • labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
 • labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
 • felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
 • mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).

Kizáró okok:

 • a kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint
 • a jelentkezés évében érettségizők esetében a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai már nem állnak fenn.

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, illetve óvodapedagógus szakok esetében teljes körű foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra is szükség van a szakmai gyakorlat megkezdéséhez.

A hallgatóknak CSAK óvó és csecsemő szakon kell foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra mennie és csak az első évben kell a teljes körű vizsgálat!


Partnereink